Regulamin

Regulamin zakupów dokonywanych w ramach sklepu internetowego Olmag.pl oraz świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 01.01.2023 r.

Olmag.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie olmag.pl (zwany dalej „Olmag.pl”), prowadzony jest przez Data Sharp Dawid Jabłoński z siedzibą w Przytocznej przy ul. Polnej 6, 66 - 340, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym: sklep@olmag.pl, za pośrednictwem dostępnych na stronie olmag.pl formularzy kontaktowych oraz telefonicznie pod numerem telefonu +48 698 304 621.

Sklep internetowy www.olmag.pl respektuje prawa konsumentów, gwarantowane przez Ustawę o Prawach Konsumenta. Konsument nie ma możliwości zrezygnowania z praw przysługujących mu na mocy tej ustawy. Wszelkie postanowienia umowne, które są mniej korzystne dla konsumenta niż te zawarte w Ustawie o Prawach Konsumenta, są uznawane za nieważne i w ich miejsce stosuje się odpowiednie przepisy tej Ustawy. Regulamin sklepu nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych praw konsumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, interpretacja przepisów powinna być dokonywana na korzyść konsumenta. Gdyby pojawiły się niezamierzone rozbieżności między postanowieniami Regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, priorytet mają te drugie, co oznacza, że Sprzedawca stosuje przepisy prawa.

§ 1. Definicje

- Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny w Sklepie Internetowym Olmag.pl umożliwiający utworzenie Konta.

CENA - Określona w polskich złotych lub innej walucie, kwota wynagrodzenia brutto (zawierająca podatek) należna Sprzedawcy za przeniesienie własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena ta nie obejmuje kosztów dostawy, chyba że zasady obowiązującej Promocji w Sklepie Internetowym stanowią inaczej.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – termin odnoszący się do:
- osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, oraz, w określonych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, osoby fizycznej, która posiada ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych;
- osoby prawnej; lub
- jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której specjalne przepisy nadają zdolność prawną – i która to osoba lub jednostka zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub wyraża zamiar jej zawarcia.

KODEKS CYWILNY –Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dziennik Ustaw 1964, nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami).

KOSZYK - Element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

NEWSLETTER - stanowi Usługę Elektroniczną świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadzie bezodpłatnego abonamentu, polegającą na automatycznym przesyłaniu wybranych i przygotowanych przez Usługodawcę treści w postaci elektronicznej wiadomości e-mail. Każda edycja newslettera zawiera zestawienie informacji odnoszących się do Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, aktualności, a także informacji o bieżących promocjach i ofertach specjalnych. Usługobiorca, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, otrzymuje go cyklicznie na wskazany adres e-mailowy.

KONTO - jest to Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu indywidualnego panelu użytkownika w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, chronionego unikalnym loginem (nazwą użytkownika) oraz hasłem wybranym przez Usługobiorcę. W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość wprowadzania, modyfikacji lub usuwania swoich danych osobowych, a także przeglądania historii złożonych Zamówień w Sklepie Internetowym. Konto służy zarządzaniu różnymi aspektami współpracy z Usługodawcą, w tym przyspiesza proces składania kolejnych Zamówień poprzez przechowywanie danych Usługobiorcy i historii jego transakcji. Utworzenie Konta jest dobrowolne, lecz może być warunkiem koniecznym do skorzystania z niektórych Usług Elektronicznych oferowanych przez Sklep Internetowy.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym Olmag.pl rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

TOWAR - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

INTEGRACJA - połączenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z elementami środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

REGULAMIN - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.olmag.pl.

SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.olmag.pl.

SPRZEDAWCA – Sprzedającym w ramach Sklepu Online jest Dawid Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DataSharp Dawid Jabłoński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna i adres do doręczeń: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna, NIP 5961765516, REGON 523999467, adres poczty elektronicznej: sklep@olmag.pl, numer telefonu: +48 698 304 621;

USŁUGODAWCA - Dawid Jabłoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DataSharp Dawid Jabłoński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna i adres do doręczeń: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna, NIP 5961765516, REGON 523999467, adres poczty elektronicznej: sklep@olmag.pl, numer telefonu: +48 698 304 621;

USŁUGOBIORCA - termin odnoszący się do: (1) osoby fizycznej, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, oraz, w określonych przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne, osoby fizycznej, która posiada ograniczoną zdolność do dokonywania czynności prawnych; (2) osoby prawnej; lub (3) jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której specjalne przepisy nadają zdolność prawną – i która to osoba lub jednostka zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą lub wyraża zamiar jej zawarcia.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - Usługa dostarczana elektronicznie przez Dostawcę usług na korzyść Odbiorcy za pomocą platformy Sklepu Online.

UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

ZAMÓWIENIE – Deklaracja intencji Konsumenta, wyrażona poprzez użycie Formularza Zamówienia, mająca na celu bezpośrednie przystąpienie do Umowy Kupna-Sprzedaży Produktu z Sprzedającym.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem www.olmag.pl i jest zarządzany przez przedsiębiorcę Dawida Jabłońskiego, działającego pod nazwą firmy "DataSharp Dawid Jabłoński". Firma ta zarejestrowana jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w Polsce, którą prowadzi minister odpowiedzialny za sprawy gospodarcze. Zarejestrowany adres działalności gospodarczej to ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) przedsiębiorcy to 5961765516, a numer Rejestru Gospodarki Narodowej (REGON) to 523999467. Wszelką korespondencję elektroniczną należy kierować na adres e-mail: sklep@olmag.pl, a do kontaktu telefonicznego służy numer: +48 698 304 621.

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.olmag.pl, w kontekście wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, jest Sprzedawca – DataSharp Dawid Jabłoński. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ale nie wyłącznie, z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest dla realizacji umów zawartych poprzez Sklep Internetowy, w tym dla potrzeb realizacji zamówień oraz ewentualnych roszczeń prawnych, jak również w celach statystycznych i analitycznych Administratora. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym celów i podstaw prawnych przetwarzania, okresu przechowywania danych osobowych, a także przysługujących osobom, których dane dotyczą, praw i sposobów ich wykonywania, zostały przedstawione w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. W Polityce Prywatności znajdują się również informacje dotyczące wykorzystywania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych, co ma na celu poprawę funkcjonalności sklepu i usług świadczonych przez Administratora. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, jak również dokonywanie zakupów jest całkowicie dobrowolne. Podobnie dobrowolne jest podawanie danych osobowych przez Usługobiorców lub Klientów Sklepu, z tym zastrzeżeniem, że niektóre dane mogą być niezbędne do realizacji umowy kupna-sprzedaży lub do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. Konieczność podania tych danych jest każdorazowo wskazana w Polityce Prywatności.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.olmag.pl i ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego, zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, z wyjątkiem przypadków, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu w sposób wyraźny ograniczają ich zastosowanie do jednej z tych grup użytkowników. Termin ‘konsument’ oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zaś termin ‘przedsiębiorca’ odnosi się do osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która prowadzi w własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i na własną odpowiedzialność wykonuje czynność prawną bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu , odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.). Klient wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna i dostawy wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

5. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegać postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

§ 3. Usługi Elektroniczne Oferowane w Sklepie Internetowym Olmag.pl

1. W Sklepie Internetowym oferowane są takie Usługi Elektroniczne jak: Konto Klienta, Newsletter i Formularz Zamówienia."

a) Konto – Aby skorzystać z Konta, Usługobiorca musi wykonać trzy kroki:
- wypełnić Formularz Rejestracji.
- kliknąć przycisk "Zarejestruj się".
- potwierdzić chęć utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracyjnym wymagane są wszystkie pola, które oznaczone są gwiazdką "*". Usługa Elektroniczna „Konto” jest świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie i jest to usługa ciągła, świadczona na czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, żądać zaprzestania świadczenia usługi poprzez usunięcie Konta. Żądanie takie może być zrealizowane przez Usługobiorcę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia o woli zaprzestania korzystania z Konta na adres e-mail Usługodawcy: sklep@olmag.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna. Po potwierdzeniu tożsamości Usługobiorcy, Usługodawca niezwłocznie przystąpi do usunięcia Konta i wszystkich powiązanych z nim danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne z innego tytułu prawnego, na przykład w celu rozliczeń lub z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.

b) Formularz Zamówienia – Korzystanie z Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym rozpoczyna się w momencie, gdy Klient dodaje pierwszy Produkt do elektronicznego koszyka. Złożenie Zamówienia odbywa się po wykonaniu przez Klienta dwóch etapów:
- wypełnieniu Formularza Zamówienia
- kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” na stronie Sklepu po uzupełnieniu Formularza. Do tego momentu Klient może samodzielnie modyfikować wprowadzone dane, kierując się komunikatami i informacjami dostępnymi na stronie Sklepu. W Formularzu Zamówienia Klient musi wypełnić wszystkie pola ozaczone gwiazdką "*", a także podać dane dotyczące Umowy Sprzedaży takie jak: wybrane Produkty, ich ilość, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. Klienci niebędący konsumentami muszą dodatkowo podać nazwę firmy i numer NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia jest świadczona bezpłatnie, ma charakter jednorazowy i kończy się z chwilą złożenia Zamówienia lub wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

2. Aby współpracować z systemem teleinformatycznym używanym przez Usługodawcę, konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
- posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
- dostęp do poczty elektronicznej;
- korzystanie z jednej z aktualnych wersji przeglądarek internetowych: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge;
- aktywacja w przeglądarce możliwości zapisywania plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3. Subskrypcja Newsletter – użytkownik zostaje zapisany do odbioru Newslettera w momencie zaznaczenia dedykowanego pola wyboru (checkboxa) przy zakładaniu Konta, podczas procesu składania zamówienia lub po podaniu email w stopce i kliknięciu pola "Subskrybuj". Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera i finalizacja rejestracji Konta lub złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapisaniem się na listę odbiorców Newslettera.
Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania/zrezygnowania się z poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@olmag.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami dobrych obyczajów, z poszanowaniem praw osobistych, autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz innych osób. Ponadto, Usługobiorca powinien wprowadzać dane odpowiadające rzeczywistości. Obowiązuje go także zakaz dostarczania treści niezgodnych z prawem.

5. Procedura zgłaszania i rozpatrywania reklamacji związanych z Usługami Elektronicznymi:

- Usługobiorca ma możliwość składania reklamacji odnoszących się do świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, a także innych reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że procedura reklamacji Produktu jest określona w punkcie 8 Regulaminu. Przykłady sposobów zgłaszania takich reklamacji to:

a) w formie elektronicznej za przy użycou poczty elektronicznej na adres: sklep@olmag.pl

b) w formie pisemnej na adres: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna

- Zaleca się, aby Usługobiorca w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, zawarł w opisie reklamacji następujące informacje:
a) Szczegółowe informacje i okoliczności związane z przedmiotem reklamacji: Usługobiorca powinien opisać rodzaj zaistniałej nieprawidłowości oraz datę jej wystąpienia.
b) Konkretne żądanie Usługobiorcy: Należy określić, na jakie rozwiązanie ze strony Usługodawcy liczy Usługobiorca.
c) Dane kontaktowe osoby składającej reklamację: Podanie danych takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu ułatwi Usługodawcy szybki kontakt i wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości.
Chociaż przedstawienie powyższych informacji ma charakter rekomendacji i nie jest obowiązkowe, ich dostarczenie może znacząco przyczynić się do szybszego i efektywniejszego rozpatrzenia reklamacji. Niedostarczenie zalecanych informacji nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji ani na prawa Usługobiorcy wynikające z przepisów prawa konsumenckiego.

6. Usługodawca odpowiada na reklamacje bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

§ 3. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona chwilowo nieczynna z powodu przeprowadzanych prac serwisowych” lub podobny w swej treści.

2. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest finalizowana po wcześniejszym złożeniu przez Klienta zamówienia przy użyciu Formularza Zamówień dostępnego w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 2 podpunkcie 2 Regulaminu.

3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówienia

4. Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do skutku po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia przy użyciu Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.

5. Po dokonaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła Klientowi wiadomość e-mail, potwierdzając tym samym odbiór Zamówienia i jego przekazanie do procesu realizacji. Wiadomość wysyłana na adres e-mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawiera minimum informacje od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia oraz o jego przygotowaniu do realizacji, a także potwierdza zawarcie Umowy Sprzedaży. Moment otrzymania tej wiadomości e-mail przez Klienta stanowi formalne zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6. Cena Produktu prezentowana na stronie internetowej Sklepu jest wyrażona w złotych polskich i obejmuje wszystkie podatki. Klient zostaje poinformowany o całkowitej cenie Produktu, w tym podatkach, o kosztach dostawy, które obejmują opłaty za transport, doręczenie i usługi pocztowe, oraz o dodatkowych opłatach, jeśli takie występują. W przypadku, gdy nie jest możliwe dokładne określenie wysokości tych kosztów, Klient zostaje poinformowany o konieczności ich zapłaty. Informacje te są udostępniane na stronach Sklepu Internetowego w procesie realizacji Zamówienia, w tym również w momencie, kiedy Klient decyduje się na zawarcie Umowy Sprzedaży.

7. Zawartość Umowy Sprzedaży jest utrwalana, zabezpieczana i udostępniana Klientowi poprzez:
- zapewnienie dostępu do Regulaminu Sklepu Internetowego na jego stronie oraz
- wysłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej wszystkie istotne informacje dotyczące umowy.
Dodatkowo, treść Umowy Sprzedaży jest archiwizowana i chroniona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

§ 4. Sposoby, termin i koszt dostawy oraz odbiór produktu

1. Data Sharp Dawid Jabłoński jest płatnikiem VAT w Polsce. Wszystkie Ceny Produktów podawane na Sklepie Internetowym są wyrażone w cenach netto a obok znajduje się cena brutto.

2. Dostawa Produktu jest płatna, o ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej. Szczegółowe koszty dostawy (zawierające opłaty za transport, dostarczenie oraz usługi pocztowe) są prezentowane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w dedykowanej sekcji o kosztach dostawy, a także podczas procesu składania Zamówienia, łącznie z momentem, kiedy Klient podejmuje decyzję o zawarciu Umowy Sprzedaży.

3. Odbiór osobisty produktu przez klienta osobiście nie wiąże się z żadnymi opłatami.

4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
- Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim ustaleniu z Sprzedawcą miejsca i terminu odbioru.
- Przesyłka kurierska, Przesyłka kurierska pobraniowa.
- Przesyłka towaru na palecie.

5. Od momentu przekazania Produktu przez Sprzedawcę profesjonalnemu przewoźnikowi, wszelkie korzyści i obowiązki związane z Produktem, a także ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty, przechodzą na Klienta, który nie ma statusu konsumenta.

6. Gdy Produkt jest dostarczany Klientowi niebędącemu konsumentem przez przewoźnika, ten Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesyłki w sposób typowy dla tego rodzaju dostaw. W przypadku wykrycia podczas transportu jakiegokolwiek uszczerbku lub uszkodzenia Produktu, Klient zobowiązany jest podjąć odpowiednie kroki niezbędne do określenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym między innymi do sporządzenia protokołu szkody w obecności dostawcy.

7. Jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór osobisty zakupionego Produktu, będzie on przygotowany do wydania w ciągu maksymalnie 60 Dni Roboczych od złożenia Zamówienia, o ile indywidualne informacje o produkcie lub dane podczas składania Zamówienia nie określą krótszego terminu. W sytuacji, gdy w jednym Zamówieniu znajdują się Produkty z różnymi terminami gotowości, za obowiązujący uznaje się najdłuższy z tych terminów, który nie może przekraczać 60 Dni Roboczych. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta, gdy Produkt będzie gotowy do odbioru. Okres oczekiwania na przygotowanie Produktu do wydania rozpoczyna się w sposób następujący:

8. Jeśli Klient wybierze opcję płatności poprzez przelew bankowy, płatności elektroniczne lub płatność kartą, termin gotowości Produktu do odbioru rozpoczyna się od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

9. Czas realizacji dostawy Produktu do Klienta może wynieść maksymalnie do 60 Dni Roboczych, jednak może zostać skrócony, jeżeli informacje zawarte w opisie produktu lub wskazane podczas procesu zamawiania określają krótszy czas. W sytuacji, gdy zamówienie zawiera produkty z różnymi terminami dostarczenia, termin końcowy określa się według najdłuższego z nich, który jednakże nie może przewyższyć 60 Dni Roboczych. Rozpoczęcie naliczania terminu dostawy Produktu do Klienta jest ustalane na podstawie:

10. Jeżeli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności za pomocą przelewu, środków elektronicznych lub karty płatniczej, początek terminu dostawy Produktu liczony jest od dnia zaksięgowania środków na koncie bankowym lub rachunku rozliczeniowym Sprzedawcy.

11. Jeśli Klient wybierze opcję płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem), początek terminu dostawy Produktu jest liczony od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 5. Terminy i sposoby płatności za produkt

1. Sprzedawca oferuje Klientowi różne metody płatności za Umowę Sprzedaży:

a) Płatność przy użyciu przeleweu na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b) Płatność przy użyciu gotówki za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

c) Przy wyborze płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl, wszystkie dostępne i aktualne metody płatności są prezentowane w sekcji metody płatności na stronie internetowej Sklepu oraz na stronie https://www.przelewy24.pl.

2. Rozliczenia transakcji dokonywane za pomocą płatności elektronicznych lub kartą płatniczą odbywają się według preferencji Klienta poprzez platformę Przelewy24.pl. Zarządzaniem płatności elektronicznych oraz obsługą kart płatniczych zajmuje się:

a) Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu mieszcząca się pod adresem ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, która jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony, NIP 7792369887, REGON 301345068.

3. Termin płatności:
- W sytuacji, gdy Klient wybierze opcję płatności gotówką przy odbiorze towaru, zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu w chwili dostarczenia przesyłki.
- Jeżeli Klient zdecyduje się na płatność przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą płatniczą, zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży.

§ 6. Sposób rozpatyrwania reklamacji

1. Cały punkt 6 Regulaminu przedstawia zasady ogólne procedury obsługi reklamacji, które mają zastosowanie do wszystkich zgłoszeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy, obejmujących między innymi reklamacje produktów, umów sprzedaży, świadczenie usług elektronicznych oraz wszelkie inne reklamacje powiązane z działalnością Sprzedawcy lub funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

2. Wysyłka lub zwrot Produktu w ramach procesu reklamacyjnego powinna być kierowana na adres: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna.

3. Rekomenduje się, aby w treści zgłoszenia reklamacyjnego zawarto:
- Szczegółowe informacje oraz okoliczności związane z przedmiotem reklamacji, w tym typ oraz datę zaistnienia wady lub niezgodności z umową;
- Precyzyjne żądanie dotyczące sposobu przywrócenia zgodności produktu z umową, wyrażenie woli obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, bądź inne żądanie; oraz
- Dane kontaktowe osoby reklamującej – co znacząco ułatwi i przyspieszy proces rozpatrywania reklamacji. Sugestie zawarte w powyższym zdaniu mają charakter rekomendacji i nie wpływają na ważność zgłoszeń reklamacyjnych dokonanych bez zastosowania się do tych zaleceń.

4. W przypadku zmiany danych kontaktowych przez osobę zgłaszającą reklamację w trakcie procesu jej rozpatrywania, zobowiązana jest ona do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedawcy.

5. Reklamacja może być złożona, na przykład, w formie:
a) pisemnie na adres: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna;
b) w formie elektronicznej za przy użyciu poczty elektronicznej(email) na adres: sklep@olmag.pl.

6. Osoba składająca reklamację ma możliwość dołączenia dowodów takich jak zdjęcia, dokumenty czy sam Produkt, które są związane z zaistniałym problemem. Sprzedawca może również poprosić reklamującego o dostarczenie dodatkowych informacji lub przesłanie dalszych dowodów, np. fotografii, jeśli przyczyni się to do sprawniejszego i szybszego rozpatrzenia reklamacji.

7. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

8. Podstawy i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w tym z Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dziennik Ustaw Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
Oto dodatkowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy zgodnie z przepisami prawa za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
a) Poza przewidzianą przez prawo odpowiedzialnością, Produkt może być objęty gwarancją, która stanowi odpowiedzialność umowną (dodatkową). Klienci mogą skorzystać z gwarancji, jeśli dany Produkt jest nią objęty. Gwarancję może udzielić podmiot inny niż Sprzedawca, na przykład producent lub dystrybutor. Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu gwarancji, w tym informacje o podmiocie odpowiedzialnym za jej realizację oraz osobach uprawnionych do skorzystania z gwarancji, są dostępne w opisie gwarancji, na przykład w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu, gdzie udzielona jest gwarancja. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy Produkt nie jest zgodny z umową, Klientowi przysługują środki ochrony prawnej, które są zapewniane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa, i gwarancja nie wpływa na te środki ochrony prawnej.

b) W przypadku reklamacji Produktu nabytego przez Klienta na mocy Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od 1 stycznia 2023 r., obowiązują przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w wersji aktualnej od 1 stycznia 2023 r., w tym artykuły od 43a do 43g tej Ustawy. Te przepisy precyzyjnie definiują podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta, w przypadku gdy Produkt nie jest zgodny z Umową Sprzedaży.

9. Poza przewidzianą przez prawo odpowiedzialnością, Produkt może być objęty gwarancją, która stanowi odpowiedzialność umowną (dodatkową). Klienci mogą skorzystać z gwarancji, jeśli dany Produkt jest nią objęty. Gwarancję może udzielić podmiot inny niż Sprzedawca, na przykład producent lub dystrybutor. Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu gwarancji, w tym informacje o podmiocie odpowiedzialnym za jej realizację oraz osobach uprawnionych do skorzystania z gwarancji, są dostępne w opisie gwarancji, na przykład w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu, gdzie udzielona jest gwarancja. Warto zaznaczyć, że w przypadku, gdy Produkt nie jest zgodny z umową, Klientowi przysługują środki ochrony prawnej, które są zapewniane przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami prawa, i gwarancja nie wpływa na te środki ochrony prawnej.

6.10 Punkt 6 podpunkt "a" Regulaminu dotyczącego konsumentów stosuje się również do Klienta, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, pod warunkiem że z treści tej umowy wynika, że nie ma ona charakteru zawodowego dla tej osoby. Brak charakteru zawodowego wynika szczególnie z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, jak określa to przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez konieczności podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem opłat określonych w punkcie 7.8 Regulaminu. Aby zachować ten termin, wystarczy złożyć oświadczenie o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie to może być złożone, na przykład:
- Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@olmag.pl.
- pisemnie na adres: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna.

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załaczniku na samym dole w ostatnim punkcie niniejszego regulaminu. Konsument ma możliwość skorzystania z dostępnego wzoru formularza, ale nie jest to wymóg.

3. Rozpoczęcie biegu terminu do odstąpienia od umowy następuje:
a) Jeśli chodzi o umowę, w ramach której Sprzedawca ma obowiązek przenieść własność Produktu (na przykład Umowa Sprzedaży), termin do odstąpienia od niej rozpoczyna się od momentu, gdy Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik, przejmuje fizyczne posiadanie Produktu. W przypadku umowy, która spełnia jedno z poniższych kryteriów:
- obejmuje wiele Produktów, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin rozpoczyna się od momentu przejęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części lub
- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez określony czas, termin rozpoczyna się od momentu przejęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

b) Dla innych typów umów – od dnia ich zawarcia.

4. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu wszelkich dokonanych przez konsumenta płatności, w tym kosztów dostawy Produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania oświadczenia od konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności będzie dokonywany za pomocą takiej samej metody płatności, którą konsument użył w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inną metodę zwrotu, która nie będzie generować dodatkowych kosztów. Jeśli Sprzedawca nie zaoferował odbioru Produktu od konsumenta, może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności, dopóki nie otrzyma Produktu z powrotem lub konsument nie dostarczy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

5. W sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa ta uważa się za nieważną.

6. Konsument jest odpowiedzialny za obniżenie wartości Produktu spowodowane jego używaniem w sposób przekraczający zakres niezbędny do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania Produktu.

7. Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrócenia Produktu Sprzedawcy lub przekazania go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zdecydował się odstąpić od umowy. O ile Sprzedawca nie zaoferował samodzielnego odbioru Produktu, zachowanie terminu jest spełnione, jeśli Produkt zostanie odesłany przed upływem tego terminu. Konsument ma możliwość odesłania Produktu na adres: ul. Polna 6, 66-340 Przytoczna.

8. Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które są jego odpowiedzialnością, mogą obejmować:
- Konsument jest odpowiedzialny za pokrycie bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu. W przypadku Produktów, które nie mogą być odesłane standardową przesyłką pocztową (np. przesyłki o dużym gabarycie), konsument może ponieść dodatkowe koszty zwrotu zgodnie z cennikiem dostępnym u jednego z przewoźników, takiego jak https://www.sendit.pl/cennik/cenniki-krajowe/fedex
lub
https://www.dhl.com/pl-pl/parcel/dla-ciebie/wysylka/cennik.html
- Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy dostępny w Sklepie Internetowym standardowy sposób dostawy, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwracania konsumentowi dodatkowych kosztów poniesionych przez niego.
- W sytuacji, gdy Produkt jest usługą, a wykonywanie tej usługi rozpoczęło się na wyraźne żądanie konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który zdecyduje się na odstąpienie od umowy po złożeniu takiego żądania, jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia, które zostały spełnione do momentu odstąpienia od umowy. Kwota do zapłacenia jest obliczana proporcjonalnie do zakresu spełnionych świadczeń, z uwzględnieniem ustalonej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeśli cena lub wynagrodzenie jest nadmierne, podstawą obliczenia kwoty jest wartość rynkowa spełnionych świadczeń.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie obowiązuje konsumenta w przypadku umów:
- o świadczenie usług, za które konsument zobowiązał się zapłacić cenę, jeżeli Sprzedawca wykonał te usługi w pełni, przy wyraźnej i uprzedniej zgodzie konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy, i zgodził się na to;
- w przypadku umów, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- o świadczenie Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego na indywidualne zamówienie konsumenta lub dostosowanego do jego osobistych potrzeb;
- o świadczenie Produktu, który może ulec szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
- o dostarczanie Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- o świadczenie Produktów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- o dostarczanie alkoholi, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, a dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
- o świadczenie usług, jeżeli konsument wyraźnie zażądał, aby Sprzedawca przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji, jeśli Sprzedawca świadczył dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarczał Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji;
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie usługi za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy, i otrzymał potwierdzenie na piśmie;
- o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

10. Postanowienia niniejszego punktu regulaminu stosuje się do umów zawartych od tej daty zarówno w odniesieniu do Konsumentów, jak i Usługobiorców lub Klientów będących osobami fizycznymi, którzy zawarli umowę związaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, pod warunkiem, że z treści umowy nie wynika jej zawodowy charakter dla tej osoby. Jest to oceniane w szczególności na podstawie rodzaju działalności gospodarczej danej osoby, jaki został zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i sporów

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
- Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
- Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
- Wsparcie można uzyskać od rzecznika konsumentów na szczeblu powiatowym (miejskim) lub organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, takich jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady dostępne są między innymi przez e-mail na adres porady@dlakonsumentow.pl oraz poprzez infolinię konsumencką pod numerem 801 440 220, czynną w dni robocze od 8:00 do 18:00, koszt połączenia według taryfy operatora.
- Internetowej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (platforma ODR). Platforma ODR to interaktywna i wielojęzyczna strona internetowa, która zapewnia kompleksową obsługę konsumentów i przedsiębiorców, którzy dążą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań wynikających z umów sprzedaży internetowej lub umów o świadczenie usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie samej platformy lub na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów funkcjonuje punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl, adres korespondencyjny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa). Jego głównym zadaniem jest pomoc konsumentom w sprawach związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

4. Pełne informacje na temat możliwości korzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

8.5 W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z olmag.pl – sklep@olmag.pl. olmag.pl udziela odpowiedzi na piśmie lub innym trwałym nośniku (poczta elektroniczna).

§ 9. Postanowienia odnośnie przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt 9 Regulaminu oraz wszystkie zawarte w nim postanowienia mają zastosowanie wyłącznie wobec Klienta lub Usługobiorcy, którzy nie są konsumentami, oraz od dnia 1 stycznia 2021 r. w przypadku umów zawartych od tej daty również wobec osób fizycznych, które nie są także osobami prowadzącymi działalność gospodarczą. Warunkiem jest, że z treści tej umowy nie wynika, że ma ona charakter zawodowy dla danej osoby, co szczególnie wynika z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. W przypadku takiego odstąpienia od Umowy Sprzedaży, nie ma konieczności podawania przyczyny, i nie powoduje to powstania żadnych roszczeń ze strony Klienta wobec Sprzedawcy.

4. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za Produkt oraz z odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży..

5. Usługodawca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej bez podawania przyczyn, poprzez przekazanie Usługobiorcy odpowiedniego oświadczenia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępnych metod płatności, a także do żądania dokonania przedpłaty, całkowitej lub częściowej, niezależnie od metody płatności wybranej przez Klienta oraz niezależnie od faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Wszelkie konflikty między Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy/Usługodawcy.

9. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy wobec Usługobiorcy/Klienta jest ograniczona do wysokości wniesionej ceny oraz kosztów dostawy wynikających z Umowy Sprzedaży, nie przekraczając jednocześnie sumy 1000 złotych słownie: tysiąca złotych. Ograniczenie to dotyczy zarówno poszczególnych roszczeń, jak i sumy wszystkich roszczeń. Zastosowanie ma ono do wszelkich pretensji Usługobiorcy/Klienta wobec Usługodawcy/Sprzedawcy, niezależnie od tego, czy Umowa Sprzedaży została zawarta, czy też nie, oraz czy roszczenia wynikają z tej umowy, czy też nie. Usługodawca/Sprzedawca odpowiada wyłącznie za szkody typowe i przewidywalne w chwili zawarcia umowy, wyłączając odpowiedzialność za utracone korzyści. Dodatkowo, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za opóźnienia w dostarczeniu towaru.

§ 10. OPINIE O PRODUKTACH

Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Produktach.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy Olmag.pl zawierane są w języku polskim.

2. Zmiana w regulaminie:
- Usługodawca zastrzega możliwość modyfikacji niniejszego Regulaminu z przyczyn o charakterze istotnym, takich jak: zmiany w prawodawstwie; modyfikacje w metodach płatności lub dostaw, które wpłyną na sposób wykonania postanowień Regulaminu.
- Jeżeli na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), wszelkie zmiany w Regulaminie nie wpłyną negatywnie na prawa zdobyte przez Usługobiorców/Klientów przed datą ich wprowadzenia. W szczególności, modyfikacje Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia dokonane lub złożone, ani na umowy sprzedaży, które zostały zawarte, są w trakcie realizacji lub zostały już wykonane.
- W sytuacji, gdy na mocy niniejszego Regulaminu zawarte są umowy o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto), zmiany w Regulaminie stają się dla Usługobiorcy zobowiązujące, jeśli spełnione zostały warunki przewidziane w art. 384 i 384[1] Kodeksu Cywilnego, czyli Usługobiorca został należycie poinformowany o wprowadzonych modyfikacjach i nie zrezygnował z umowy w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia. W przypadku gdy zmiana Regulaminu wprowadza nowe opłaty lub podnosi istniejące, Usługobiorca posiada prawo do odstąpienia od umowy.

3. W kwestiach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Dotyczy to w szczególności przepisów Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również innych istotnych przepisów prawa obowiązujących powszechnie.

4. Regulamin ten nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez przepisy obowiązujące w kraju ich zwykłego pobytu, które są niezbywalne na mocy umowy. W przypadkach, gdy krajowy porządek prawny konsumenta przewiduje większą ochronę niż niniejszy Regulamin, Usługodawca/Sprzedawca zobowiązuje się zapewnić ochronę na poziomie określonym przez te przepisy, niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 12.FORMULARZ ZWROTU UMOWY – WZÓR (PDF)

załącznik -

FORMULARZ ZWROTU UMOWY – WZÓR

Adresat: DataSharp Dawid Jabłoński

ul. Polna 6

66-340 Przytoczna

Imię i Nazwisko Konsumenta:

Adres konsumenta:

Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 27) odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy*/umowy dostawy następujących rzeczy* zawartej w dniu …………………….na odległość bez podania przyczyny. Towar zwrócę stosownie do postanowień umowy. Proszę o zwrot ceny towaru na konto ………

Data i podpis konsumenta:

(*) Niepotrzebne skreślić